ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
2 นางวารี พชนะโชติ ครู ชำนาญการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ ครู ค.ศ.2
4 นางจิราภรณ์ จำนอง ครู ค.ศ.1
5 นางสุนิสา ถนอมพงค์ ครู ชำนาญการ
6 นางสาวละออง หมื่นรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7 นายดำรงค์ชัย แก้วนพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8 นางเยาวลักษณ์ วรินทรเวช ครู ชำนาญการ
9 นางสาวสุวิภาณี เจริญมิตรมงคล ครูผู้ช่วย
10 นางสกุล นิระภัย ครู ชำนาญการพิเศษ
11 นายธิติภัทร ไพชำนาญ ครู
12 นายชัยกฏ พรหมอินทร์ ครู
13 นายประจันทร์ วัฒพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ
14 นายวุธ คงเปีย พนักงานขับรถ
15 นายสมบูรณ์ คงเปีย นักการภารโรง
16 นายเชวงศักดิ์ คงเปีย นักการภารโรง
17 นายนิยม นิระภัย ยามรักษาการณ์
18 นางสาวณิธฐ์ชิตา ปานก้ง ครูอัตราจ้าง
19 นายคีรี มากสังข์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
20 นายนิติพันธ์ ดำมี อาจารย์ใหญ่
21 นายเปรมประจักษ์ เกิดแก้ว อาจารย์ใหญ่
22 นายพิศิษฐ์ ทองคำดี อาจารย์ใหญ่
23 นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์ อาจารย์ใหญ่
24 นายสวงค์ ชูกลิ่น อาจารย์ใหญ่
25 นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง ครูใหญ่
26 นายสมปอง สุดเอียด ครูใหญ่
27 นางสุนิสา ถนอมพงศ์ ครูที่ปรึกษา 1/2
28 ด.ร.สมศักดิ์ เลิสไพบูลย์ ประธาน
29 ดร.สมศักดิ์ เลิศไพบูลย์
30 นายจรัญ หนูเจริญ
31 นายสมพนธ์ ไชยโมห์
32 นายชีพ คงตุก
33 นายสมพร กาฬวัจนะ
34 นายมานิตย์ เพ็ชรคง
35 นางสาวจิราพร คงเปีย เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 นายมนูญ ทิตย์วัลลี ครู ชำนาญการ
37 นายสุทธิชัย เผ่าสุริยะ ครู ชำนาญการ
38 นายวีรพงศ์ สกล
39 นายเสทือน ถาวรนุรักษ์
40 พระครูสันติคุณาธาร
41 นายพิพิธ สงช่วย
42 นายเฉลียว ชูแก้ว
43 นายสุชีพ จันทร์แก้ว
44 ว่าที่ ร.ตสะอาด หมอกแก้ว
45 นายธรรมสถิตย์ นาคสงฆ์
46 นายภานุเดช ขวัญเทพ ครู
47 นายเสกสรร ชูเกิด ครู ค.ศ.2
48 นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว ครู
49 นายเลอฤทธิ์ กองเอียด
50 นางสาวณัฐธิดา แสงวิมาน ครู
51 นางสาวกรรณิกา จอมทอง ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่: 201/1 ม.3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช Email: kannika@sea12.go.th เบอร์โทรศัพท์: 084-8461677
52 นางนิภาพร ดาบทอง ครู ชำนาญการ
53 นางพัชรา วัฒพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ
54 นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์ ครู ชำนาญการ
55 นางสาวดาหวัน สะเม๊าะ
56 นางสาวชนากานต์ อ๋องแสง ครู
57 นางสาวอารีรัตน์ สังข์แก้ว ครู ชำนาญการ
58 นางสาวอุบลวรรณ กาญจนะ ครู