ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

การตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน

คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สพม.12 ประกอบด้วย นายธรรมศักดิ์ จันทวาส(ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา) นายจรัญ หนูแก้ว(ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา) นางสาวณัฐธิดา แสงวิมาน (ผู้รับผิดชอบ งาน DMC) และ นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ(ผู้อำนวยการโรงเรียน) ดำเนินการตามนโยบายการปฎิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
30 พ.ย -1958 | รับชม : 162 ครั้ง