ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วันที่ 6-8  กันยายน  พ.ศ.2560   ณ  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

 
ที่ กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เข้าร่วม
(ลำดับ 7)
1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปานวุ่น
2. นางสาวธีรวรรณ    หนูเจริญ
3. เด็กชายนางสาวสุทิพร    แก้วทอง
1. นายพัชรา    วัฒพรหม
2. นายมนูญ    ทิตย์วัลลี
2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
(ลำดับ 7)
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บัวทอง
2. เด็กหญิงไอยริน    แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงถิรดา    หนูคง
4. เด็กหญิงนัตชา  หนูพัน
5 เด็กหญิงปิยะธิดา   เจียรเจริญ
1. นางสาวณิธฐ์ชิตา    ปานก้ง
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
1. นายณัฐพงค์    สุวรรณโณ
2. นายพิริยะ    สรรพเพทยพิศาล
3. นางสาวลดานุช    เขียวน้อย
4. นางสาวสาวิตรี   คงแสง
1. นางสาวณิธฐ์ชิตา    ปานก้ง
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เข้าร่วม
(ลำดับ 7)
1. เด็กชายธีรภัทร    ยอดแก้ว
2. เด็กชายวราธรณ์    คงมา
1. นายมนูญ    ทิตย์วัลลี
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
5 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
(ลำดับ 4)
1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นวลปาน
2. เด็กชายธนาดล    แดงนวล
3. เด็กชายวีรยุทร    โตสมบัติ
4. เด็กชายพรจักรี    หนูปาน
5. เด็กชายสวพล    พรหมกลั้ง
1. นายมนูญ    ทิตย์วัลลี
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
6 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 เข้าร่วม
(ลำดับ 15)
1. นายศักดิ์นรินทร์    สังข์เพ็ชร
2. เด็กชายธนกิจ    อินทร์สังข์
3. นายนพรัตน์    รัตนบุตร
4. นายสงคราม    ทองคง
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เข้าร่วม
(ลำดับ 8)
1. นางสาวธัญลักษณ์    หมุกรอด
2. นางสาวมิ่งกมล    แก้วเหมือน
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
2. นางสาวณิธฐ์ชิตา    ปานก้ง
8 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
1. นายณัฐพงค์    สุวรรณโณ
2. นางสาวปนัฒดา    ชุมทอง
3. นางสาวกัญญารัตน์    ขุนชุม
1. นางพัชรา    วัฒพรหม
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
 
 
 
 
 
9 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
ลำดับ 5
1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นวลปาน
2. เด็กชายธนาดล    แดงนวล
3. เด็กชายวีรยุทร    โตสมบัติ
4. เด็กชายพรจักรี    หนูปาน
5. เด็กชายสันติภาพ    ไทรทอง
1. นายมนูญ    ทิตย์วัลลี
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
10 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.4-ม.6 เข้าร่วม
(ลำดับ 11)
1. นายสุรชัย    แสงแก้ว
2. นายจีรายุธ    ขวัญซ้าย
3. นางสาวสุดารัตน์    ไล่สาม
4. นางสาวขนิษฐา    อ่อนแก้ว
5. นายกิตติพงษ์    ยังแก้ว
1. นางพัชรา    วัฒพรหม
2. นายมนูญ    ทิตย์วัลลี
11 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
1. เด็กชายอัธนีย์    ชุมกลิ่น 1. นายเสกสรร    ชูเกิด
12 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เข้าร่วม
(ลำดับ 15)
1. นางสาวเมธาวี    บุญเพ็ง 1. นายเสกสรร    ชูเกิด
13 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.1) ม.1-ม.3 เข้าร่วม
(ลำดับ 10)
1. เด็กชายวิสรุต    บรรดาลผล
2. เด็กชายอานนท์    ทองนาก
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
14 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3 เข้าร่วม
(ลำดับ 6)
1. เด็กชายภัทรพล    ฉิมสังข์
2. เด็กชายวิถี    แก้วจันทร์
1. นางพัชรา    วัฒพรหม
15 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
1. เด็กชายสหรัตน์    นวลขาว
2. เด็กชายปัณทัต    อิสโร
1. นางสาวณิธฐ์ชิตา    ปานก้ง
 
 
16 การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
ลำดับที่ 12
1. เด็กชายสิรวิชญ์    สงแทน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    รักจุล
3. เด็กชายวุฒิชัย    สุทธิชล
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
17 การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
ลำดับที่ 17
1. นายศักดิ์นรินทร์    สังข์เพ็ชร
2. นายธนกิจ    อินทร์สังข์
3. เด็กชายนพรัตน์    รัตนบุตร
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ช่วยพันธ์
2. นายเสกสรร    ชูเกิด
 
เหรียญทอง        3         เหรียญ
เหรียญเงิน         4         เหรียญ
เหรียญทองแดง   2         เหรียญ
เข้าร่วม             8         เหรียญ
 
15 ก.ย. 60 | รับชม : 139 ครั้ง