ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์  ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices )
 เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
15 ก.ย. 60 | รับชม : 412 ครั้ง