ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อาเศียรวาท

เนื่องในศุภวาระคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐

.........

ดั่งโสมส่อง ประกายแสง ทั่วแหล่งหล้า

 สมเด็จองค์- เจ้าฟ้า    โลกลือขาน  

ทรงปราชญ์เปรื่อง  วิทยาศาสตร์  วิชาการ

 ทรงเชี่ยวชาญ  งานวิจัย ในสากล

   ปรีชาชาญ  ปานทิพย์  เทพนิมิต

  พระบารมี  รังสฤษฏ์  พิพิธผล

ทรงก่อเกื้อ  เอื้ออาทร  นิกรชน 

  ดับร้อนรน  ร่มเย็น  ทุกวันวาน

พระกรณีย์ ศรีสว่าง กระจ่างทั่ว

ทรงล้อมรั้ว  ป้องโรคภัย  ใฝ่สมาน

ขอพระองค์ ทรงพระเกษม- สำราญ

พระชนม์ยั่ง ยืนนาน ทรงพระเจริญเทอญ

……………………………

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงที่มา : นายหนูเหลี่ยง  ชิณแสน . (2552)
4 ก.ค. 60 | รับชม : 167 ครั้ง